is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryving tot de historische kaart, aanwyzende de veranderingen van de voornaamste staaten in de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAPELS. 57

raine, fchoon met een ongelukkig gevolg. Intusfchen had Roger I, door het inneemen van Palermo, zig meester gemaakt van Sicilien, herftelde aldaar de Christen Godsdienst, en ftierf op den a July noi. Roger II. vervolgens in de Regeering bevestigd zynde, verkreeg den titel van Koning, en voegde by Sicilien het land van Calabrien, enz. Hy wierd te Palermo gekroond, en niet te vreden met den naam van Koning van Sicilien, tekende hy zig in de openbaare beveelen van 1136, Ik Roger, by de G: G: Koning van Sicilien en 1tplien, het geene de Paus zeer ontzette; Doch Keizer Hendrik de VI in 1194, te Palermo als Koning van Sicilien gekroond zynde, beroofde die volkeren van alle Privilegiën, en bedreef vervolgens onmenfchelyke wreedheden aan de aanzienlykften van het Ryk, die hy naar Duitschland had gevoerd.

Alfonfus I, Koning van Arragon, en Sicilien, nam 's Nagts tusfchen den 1 en 2 Juny 144a de Stad Napels in, en vervolgens het ganfche Ryk, dat hy by testament overliet aan zynen natuurjyken zoon Ferdinand I, en zedert zyn deze beide Ryken vereenigd geblceven. In 1510 wierden de vroegere 'bepaalingen, opzigtéjyk dit Ryk by bet Trafoat van Blois ge-.

E 2 maakt»