Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(I>)

De Commandanten der Pelottons moeten altoos eene exacte diflantie, met het voor hun marcheerende Peiotton, houden, om altyd in ftaat te zyn, te kunnen opmarcheeren.

De hulpmiddelen, die daar toe dienftig zyn kunnen, zyn, dat ieder Commandant van een Peiotton zerge drage, dat de twee achti-rfte Geleederen altoos wel opgellooten zyn, en de Pas houden met het eerfte Gelid, wordende aan ieder Commandant van een Peiotton gepermitteerd, om nu en dan op de Vleugels, of achter -zyn Peiotton te staan , om beeter te kunnen zien, of de Geleederen wel opgeftooten zyn, en de Pas hóuden; doch zoo dra zyn Peiotton in het allignement inmafcheeit, moet hy niet meer vao zyn plaats gaan, waar van, hier onder, breedvoerig zal gefprooken worden.

V< c?e-s moet hy niet "zyn diflantie neernen op het derde, maar altoos op het eerfte Gelid van het Pelottcn, dat voor hem marcheert, om dat dit zeekerder is, dan wanneer men zich richt naar het achterfte Gelid; en dat; wanneer een Bnii.;dllon , met Pelotons marcheerende, op eene plaats komt, alwaar de Pelottons genoodzaakt zyn af te breeken, en dus op zes Geleederen marcheeten, de diftantie met geen zeekerheid anders, dan op het eerfte Gelid, kan genomen worden, om dat een Commandant van een Peiotton niet zien kan,of alle de z s Geleederen van het Peiotton, dat voor hem maicheert, wel op elkaoderen gefloten zyn.

Om de Diflantirn niet te verliezen , wanneer ieder Pellotton op zyn beurt op dezelfde plaat/e zsl zwenken, moet de Commandant van het eerfte Peiotton, wanneer links gezwor.ken word, zoo dra als het linker Rot van zyn Peiotton gekotnen is op de plaatze, alwaar hy moet zwenken, commandeeren, Halt, links zwenkt, hier op zal met de flancque Pos werden gezvvonken, en de ftilllaande Vleugel, moet niet van de plaatze afgaan. Zoo dra als de zwenking gedaan is, commandeert die Officier, Halt; vervolgens zal die Officier commandeeren Marfcb, waar op zyn Peiotton wederom met de Battaille IVlarfch voorwaarts zal marcheeren; de Commandant vao het tweede Peiotton moet zorge draagen, dat zyn ondci hebbende Peiotton zoo marcheere, ciat, als het eerfte Peiotton gezwonken heeft, het linker Rot van zyn onderhebbende Peiotton ter plaatze zy, waar dat van het eerfte Peiotton was, toen dat Peiotton brgonnen heeft te zwenken, en zal hy, zoo dra als de Commardee ende' Officier van het < erlle Peiotton commandeert Marfcb, commandutren Halt, links zwenkt, en oy

het

Sluiten