Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i6 )

Iter Vleugelheden; de Commandant van het Battaillon plaatfl: zich, aan de rechter zyde van den Officier vtm den rechter Vleugel, en richt daar na het eerfle Peiotton; vervolgens plaatlè by zich aan de rechter zyde van den linker Vleugelman van dit Peiotton, en richt daar na het tweede Peiotton, en doet vervolgens het zelfde by alle de Pelottons. Om deéze richtinge nauwkeurig te doen, moet de - Commandant van het Battaillon den Officier van den rechter Vleugel aanzien, als het point d'appui, en den linker Vleugelman van het eerfte Peiotton, als het point de Vuë; en moet dan het eerfle Peiotton zoo richten, dat het komr te flaan op de Linie, die door deeze beide pointen zoude getrokken zyn. en zoo vervolgens zich den linker Vleugelman van het eerfte Peiotton verbeelden, als het point d'appui, en den linker Vleugelman van het tweede Peiotton, als het point de Vuë, en het twee-' de Peiotton tuflehen deeze beide pointen lichten, en zoo voorts: vermirs deeze Commandanten V3n Pelottons, op het Commando Halt, weder op den rechter Vleug'tl gaan, en de linker Vleugelüeden Front maken , zoo komt wel het Battaillon eene kleine pas agter de ware Linie te ftaan, maar hier uit proflueert ook het voordeel, dat, wanneer meer Battaillons in ééne Linie opgemarcheert zyn, die door Onder Officieren gemarqusert is, en dat een of meer Battaillons, met de Battaillons , die naait hun ftaan, niet gerigt zyn, men aanftonds zien kan, aan welk Battaillon de fout toe te fchryven is, alzoo de Commandant van de geheele Linie, in dit geval, maar behoeft na te zien, welke Battaillons de parallele niet hebben , met de gemaiqueerde Linie, en meer of minder als eene kleine pas van deeze Linie afila&n.

Zoo dra als met Pelottons links opgezwonken is , plaatfl zich de Commandant van het vyfde Peiotton ten eerften weeder tuflehen het tweede en derde Rot van den rechter Vleugel van zyn Peiotton, en de Sergeant, die op dtn rechter Vleugel in het derde Gelid, geduurende bet opzwenken , •geweeft is, achter hem in het derde Gelid, en de Sergeanten, die de twee linker Rotten van het vierde Peiotton affcheiden. weder tuflehen het tweede en derde Rot van den linker V leugel van dit Peiotton: en moet dierhalven de Commandant van het vyfde Pi lotton, geduurende den geheelen Marfcb met Pelottons of Divifien , altoos voor een Mau diftantje meer oeemen , wanneer rechts afgemarcheert is; en zoo lioks afgemarcheert is, doet zujks de Commandant van het vierde Peiotton; en wanneer met Divifien

Sluiten