Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 324 )

men, wanneer zij haar diep verval zal zien » wanneer zij de bronnen zal nafpooren , waaruit hetzelve is voortgekomen ; wanneer zij de kanker uit haar ftaatkundig lichaam zal uitfnijden, en, met vereende krachten, alles uit haar midden wegruimen wat het bederf van haar Vaderland berokkend heeft. En misfchien is dat gehoopte tijdftip nader bij dan men zich verbeeld ; en dan, wanneer de Natuur weder in dit Volk begind te ontwaken , zal ik geen oogenblik aarzelen , om mijne aanmerkingen mede te deelen, en met alle mooglijke kracht aan te dringen.

Ik moest mijnen Vriend , mijnen braven Vaderlandlievenden Inwooner van het Land der Bedrogenen, niet alleen in mijn hart, maar ook

met mijnen mond roemen. Voorzeeker hij

is geen waar Vaderlander, welke door roekeloosheid zich zelve in gevaar brengt, in een tijd , wanneer zijn iever. meer zou benadee!en dan voordeel toebrengen. Ikwenschte, datzün vooruitzicht op een gelukkige, op eene fpoedige verandering, niet werde te leur gefteld; maar dat hij , binnen weinig tijd, de vervulling daar van zien-zoude. Hij drukte mij in zijne armen, tegen zijnen beklemden boezem, en de tranen rolden langs zijne mannelijke kaken.

Meenigmalen dacht ik onder het geheele gefprek over dit onderwerp , en onder het fchrijven van deze en de laatst voorgaande brief: wat is een Man, die zijn Vaderland uit ware beginfelen bemind, een onfehatbaar, een groot Man!

Leeg

Sluiten