is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land der bedrogenen. Een boek voor de republieken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 188 >

Dit bedreigd oorlog was de aanleidende oor«aak dat de In - en Opgezetenen in de Steden en jn de Dorpen, met deernis befchouwende den gevaarlijken toeftand van het Vaderland, en bezeffende de ongenoegzame toeftand der Landmacht , om in alle voorkomende noden en behoeften te voorzien, zich gedeeltelijk, voor zo verre zij hunne verplichtingen kenden en wilden betrachten , voorzagen van genoegzame wapenrustingen, en zich met ijver toelegden tot de behandeling derzelven: om des noods de Steden en het platte Land te befchermen voor buitenlandfche ftrooppartijen; ten minften om binnenlandfche onlusten en oproerigheden , waar toe het gemeen in die Gewesten niet zelden in foortgelijke kommerlijke omftandigheden vervoerd Word, voor te komen en te dempen.

Onze nabuurige Bondgenoot , welke in het oorlog met de overzeefche Mogenheid ons zo veele noodzaaklijke dienften bewezen had, doch welke door onze Beftuurers, althans door den eerften Ambtenaar en zijnen invloed zo ondankbaar en trouwloos behandeld was, trok nochtans , offehoon met de nauwfte banden van bloedverwantfehap aan onzen nieuwen Vijand verbonden , zijne hulprijke handen niet van ons af. Neen: wel verre van ons de geduchte gevolgen van zijn] rechtvaardig ongenoegen te doen ondervinden, over de te leur Hellingen, waar van wij de eenige oorzaken waren geweest, behartigde hij onze zaken met zo veel deelneming, met zo veel belangeloosheid , als of onze belangen waarlijk de zijne waren, en bewerkte de herftel-

ling