is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land der bedrogenen. Een boek voor de republieken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goedkeuren-, te fnuiken , om de beWgen va» die Mogenheid zegge ik te doen boven drijven boven de ware belangen van zijn Vaderland; m hoe hij daartoe altoos zijn vermogen heeft miS' bruikt, om zódanige Regenten in het beftuur te plaatfen, van welken hij overtuigd was, dat zij aan zijne belangen door eene blinde gehoorzaam* heid verbonden waren , en in alles zouden inftemmen met zijn wijze van denken over 's Lands

zaken; en hoe hij, door het fchenken van

de beste bedieningen aan die geenen , welken zijne belangen onderworpen waren , de anderzints op eene geheel andere wijze denkende Beftuurers noodzaakte zich mede tot onderworpelingen te maken van hem, over wien zij, volgens onze regeeringsvorm, een volftrekt gezag behoorden te oeffencn. Gij hebt gezien, hoe weinig denkbeelden men vormde, dat de zaken, welkè door de Regenten beftuürd worden, niet waren de bijzondere belangen van den eerften Ambtenaar, of van eenige bijzondere Leden van Regeering ; maar van den geheelen Burgerftaat , welke zelve bevoegd was, tot het waarneemen zijner belangen, en , alleen om verwarringen voor te komen , dezelve door zijne Vertegenwoordigers liet beftuuren, en dat in dat geval de Regenten niet anders waren dan de Vertegenwoordigers van den Burgerftaat. Gij hebt gezien, hoe deze Burgerftaat altoos is uitgefloten geweest buiten • alle bewind niet alleen ; maar zelfs buiten de aanftelling zijner Vertegenwoordigers, het welk een recht is dat aan denzelvte niet kan worden betwist, dan op gronden van

over-