Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Caffr)

gens gebruikt, zo ingewikkeld,' zo gefchikt om daar aan nu eens een nauwe, dan eens een uitgebreide uitlegging te geven , naar mate men ten opzichte van dezen of genen perfoon , om zijne bijzondere omftandigheden, wel of kwalijk gezind was, dat er veelvuldige voorbeelden zijn geweest, dat enkele perfoonen de vervolgingen der fchijngörechtigheid hebben moeten ondergaan, en, om dezelven te ontvluchten, hun Vaderland hebben moeten vaarwel zeggen, terwijl integendeel anderen, welke dezelve daden hadden gepleegd , in vrede onder hunnen wijnftok

en vijgeboom hebben mogen blijven zitten.

En wat was natuurlijker in zodanig geval, wanneer men eenige duisterheid meende te kunnen ontdekken, en het een of ander bevel van de hoogfte Macht, dan dat men zich aan dezelve vervoegde ; en dat dezelve als dan uitlegging deed van deszelfs meening, in het gebruiken vau uceze of geene uitdrukkingen , waar van niemand de uitlegging beter doen kon ; doch ook dit mogt den ongelukkigen en befchuldigden Burger niet gebeuren : maar dezelve wierd op zijn verzoek op zodanige uitlegging, verzonden naar de fchijngerechtigheid : daar moest hij de Tedenen voordragen waarom hij vermeende onder de perfoonen begrepen te zijn , aan welke vergiffenis verleend was; endaar moest hij het oordeel afwachten' nopens de meening van de hoogfte Macht, en uit dat oordeel moesten deze ongelukkigen zich te vrede houden , al ware dit oordeel regelregt aanlopende tegen het uitgedrukte oogmerk aan de hoogfte Overigheid.

R 3 Van

Sluiten