Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naamfte flachtoffers waren geworden der wraak» zucht, en, beroofd zijnde van alle middelen van beftaan, naar elders hebben moeten vluchten j en of de Vaderlandlievende Burgers, welke hier gerust en ongeftoord hebben mogen blijven aan dezelven die plichten hebben uitgeoeffend, welke men billijk van dezelven had mogen en moeten verwachten. Gij zult buiten twijffel met mij van oordeel zijn , dat dan die ongelukkigen alleen daarom dat rampzaligst lot hebben moeten fmaken, om dat zij, met meerdere zielsvermogens bedeeld zijnde, of meerder moed bezitten dan wel anderen, om de heerschzucht, dat affchuwelijk Monfter, den kop te verpletteren, zich meerder bloot gefteld en gewaagd hadden, voor de belangen van het algemeen , en dat zij derhalven de zaken van het algemeen op hunne fchouderen hadden genomen. Offehoon dit nu. wel, zedert de omwenteling van zaken, door de toen aangeftelde, of in hunne posten herftelde Regeerers, word aangemerkt en behandeld als zaken door die bijzondere perfoonen zelve, en niet op last en in naam en op goedkeuring van anderen, maar uit krachte van hunnen invloed op de andere Burgeren uitgeoeffend, was het nochtans eene onbetwistbare waarheid dat er niet alleen eene zedelijke verplichting (deze was alleen genoegzaam in dien tijd, toen de goede trouw nog de drijfveer was van de handelingen der Menfchen) maar ook eene eigenhandige verbindtenis plaats vond, uit welker kracht de Vaderlandlievende Burgers verplicht waren, ora die geenen, welke zich op meer bij-.

R 4 zon-

Sluiten