Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C*64>

zondere jfreri hadden in de ivaagfchaal gefteld; en nu ook boven zo veele anderen de flachtofjers der wraakzucht waren geworden , fchadeloos te ftellen , wegens alle de gevolgen dier daden, door hun ten nutte van het algemeen ge. Pleegd. De voornaamfte Voorftanders der Vrijheid , en flachtoffers der wraakzucht, hadden dan ook billijk mogen verwachten , dat aan deze tweiedige verbindtenis zoude zijn voldaan geworden ; maar ook in deze verwachting zijn zij bedrogen uitgekomen : want, zij die hier gerust en vredig in hunne bezittingen en middelen van beftaan hebben mogen blijven, hebben zich nimmer veel bekommerd met het lot hunner ongelukkige hulpgenooten, maar hebben dezelven en hunne huisgezinnen, welken zij, ten minften veelen derzelven, in hunne verhaaste vlucht moesten agterlaten , aan zich zelve, aan de bitterde armoede overgelaten. Hoe veelen der geenen, welken zich nacht en dag hebben afgepijnigd, om de heerschzucht voor eeuwig uit dit Land te verbannen , en in derzelver plaats de Vrijheid op den Throon te plaatzen, hoe veelen dier geenen , welke hunne hoofden en harten hebben blootgefteld voor de moordgeweren der van buiten aangerukte geweldenaren , om ware 't mooglijk den reeds opgebouwden tempel der Vrijheid te befchermen, zouden ellendig, inde bitterfte armoede, van gebrek zijn vergaan, indien zij niet op eene edelmoedige wijze, bij de naburige Mogenheid, van welke wij te vergeefsch hulpe en onderfteuning in onze omftandigheden hadden te gemoet gezien , niettegenftaande

Sluiten