Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

Ufagien ende Heerbringen , met violen de , cracht, macht, ofte wille, ende ons in defer, oft defer gelycker maniere, van hen meer vervrcmden ( dat Godt verhueden wille ) foo willen wy, ende cónfenteren voor ons ende onfe naercommelingen , dat fy ons geenen haeffelycken dienft doen en fullen gehoorfaem noch onderdanig en zyn, maer van allen haeren eeden die fy ons gedaen mochten hebben het zy van raetfchap, manfchap oft andere, ongehouden wefen

(27) Hertog Jan de IV, Soon van Antonius van Bourgogne, fynen eed te buyten gegaen hebbende, is by befluit van de Staeten, van alle bewint en ge* fach afgefet, en in deflelfs plaets Philippus, den Broeder geftelt , tot dat hy fyne begane fchuld bekent, en de Staten in alles voldaen hadde, verleenende voor hem, en fyn nakomelingen, een eeuwig handveft , bezegelt en onderteekent, daer by hy verklaerde, dat fy wel gedaen hadden, en V felve na recht ende wetten van den Lande v.ermoghten te doen, en dat der felver nakomelingen , in fulcken gevalle vry toeft aet, 't felve na te volgen. Havermans Chap. 21.

(28) Vol. I. place Brab. pag. 145.

(29) Ibidem, pag. 152.

(30) Ibidem, pag. 168.

(31) Place de Brab.

(32) Om de felve oorfaecke is Philipus de II. van dien naem , uyt t'huys van Ooftenryck, Hertog van Brabant, op den XXVI July, in 'tjaer XV* LXXXI hy de Staten verlaten. Havermans Chap. 21.

(33) Alfoo de Prelaeten Edele ende Gedeputeerde van ds vier Hooft-fleden als reprefenteerde die dry

Sluiten