is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van authentieke en andere stukken, betreffende de zaak tusschen Johannes Henricus Redelinghuijs aan de eene, en Pieter Paulus en Reinier Leendert Bouwens aan de andere zijde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ï*3 )

Deeze befchuldiging van Waakzaamheid te Am fterdam, zou volgens het dagblad van de Nationaa-* le Vergadering weder gegrond zijn, op eene accu* fatie van den Burger R. L. Bouwens, en die publiek, volgens daarvan gegeevene verklaaringen zoude gezegt hebben, dat den voornoemden Voorzitter, den Burger Pieter Paulus een fchurk was.

En in dit alles word den Burger J. H. Rede* linghuijs, thans Burger van Amfterdam en Voorheen afgezondene van de klaagende en redres-verzoeken, de Burgerije van dc Kaap de Goede Hoop , gecorapromitteert.

Het voorfchreeven dagblad der Nationaale Conventie , komt intuslchen aan den Burger Redelinghuijs zo verward voor, dat hij, ten einde allen ver^ keerden uitleg van het gebeurde ten zijnen opzichte voortekomen , nodig geoordeeld heeft, deeze Zaak, die hem tot op dit oogenblik maar in abjlraEto betreft, nader op te helderen, en dat wel door de volgende authentieke ftukken, en waarvoor hij aan Waakzaamheid te Amfterdam , of welke geconfti* meerde magt ook verklaard heeft, verantwoordelijk te willen ttaan ; dan, het zal nodig zijn ter beter begrip van zaaken, voor deeze ftukken, een kort verbaal te plaatzen.

Op den 19 Februari] werd den genoemden Burger J. II Redelinghuijs voor het Committé van Waak* zaamheid altlier , gtrequireerd; dert volgenden dag daarop voor hetzelve vtrfeheenen zij.ide, werd denzelven door den Prefident, zijnde den Bürger Dé Meiander onder anderen gevraagd, of hij niet voor eenigen tijd, op de Burger-Sociëteit in den Haag, H • den