Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vertegenwoóidigers uit alle Oorden van den Staat komen, brengen ze te Tarnen alle plaatfeJijke kennis, welke noodig is, ten einde de Vergadering in ftaat te ftellen, om over de belangens der vcrfchillende deelen van 't geheele Land wel te oordeelen.

V. Welke voordeden heeft zulk eene Regeering nog meer.?

A. Eene Volksregeering bij Vertegenwoordiging heeft ook nog dat Voordeel, dat aldaar, niet het geheele Volk , maar alleen deszelfs Vertegenwoordigers vergaderd zijnde, de Vergaderingen derhalven minder talrijk zijn ; om welke reden aldaar de Voordellen vreedfaam en bedaard kunnen gehoord, en, eer men tot een befluit komt, de bewijzen voor en tegen rijpelijk overwoogen worden.

V. Waarin beftaat het grootfte Voordeel vaa eene Regeering bij Vertegenwoordiging?

A. Het grootflc Voordeel van eene Regeering bij Vertegenwoordiging beftaat daarin, dat dè geenen, die de Wetten maaken, zeiven door de Wetten geregeerd worden; en dat zij de Wettei], die zij helpen maaken, zo wel voor zich zeiven maaken, als voor andeien; zo dat zij door hun eigenbelang geleid worden, om goede en billijke Wetten te maaken.

A 4 V.

Sluiten