is toegevoegd aan uw favorieten.

Nadrukkelijk betoog, dat ongodsdienstigheid de bron zij van tijdelijk en eeuwig ongeluk, godsdienstigheid in tegendeel de bron van [...] geluk. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C S8 )

delen, die onze gezondheid ondermijnen en onze dood verhaasten.

Hoe is hendrik toch zoo overhaast komen te fterven? Gisteren was hij nog gezond , en heden al dood! Hoe komt dat toch? — „ Hij heefc zich woedend driftig „ en toornig gemaakt; zoodat hij, door zij„ ne oplopendheid, eene beroerte gekregen „ heeft, en plotslings overleden is."

Maar, hoe ziet klaas 'er zoo naar en ziekelijk uit? Hij fchijnt meer een fchim , dan een mensch te zijn. En dat nog zoo jong! Zoo kan hij het niet lang maaken. —,, Dat geloof ik wel. Die man kan niet le,, ven van afgunst. Hij is op elk, dien het „ welgaat, nijdig, en— die wangunst knaagt „ hem het vlessch van zijn ligchaam."

Zoo ziet gij, Vrienden ! dat oproer in de hartstochten de gezondheid en het leven benadeelt. En, dat dit waar zij, van alle hartstogten, bij voorbeeld, van de liefde, haat, wraakzugt, vrees, droefheid, enz. toonen dage lijk fche voorbeelden: — ja! 'er zijn gevallen gebeurd, dat menfchen van — oyermaatige vreugd geftorven zijn.

Maar, ziet gij nu niet, dat de Gqdsdienst het leven en de gezondheid verlengt V Die: eischt immers van ons, dat wij onze driften zullen beteugelen door de rede; en, dié leert ons, hoe, wij zulks d'qen kunnen. Zie daarvan, onder anderen, een voorbeeld in DAVin, toen hij zijnen vijand saul, die H*m naar het leven ftond, herhaalde reizen, in zijne magt had, ma<ir eeielniqedig ver-

fchoorr