Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 )

de rechte wijze in den godsdienst 'onderwezen en tot denzelven is opgeleid geworden ; en menfchen, die dit geluk genoten hebben, onderfcheiden zich naderhand, zeer ten hunnen voordeele, van alle anderen.

Maar hoe gebrekkig is , over/ het geheel genomen, dit Godsdienftig onderwijs nog! — De Godsdienst wordt helaas ! in de meeste leerboeken, voorgedraagen, als eene, voor de vatbaarheid der kinderen, minberekende, wijdloopige en dorre weetenfchap, die men in zijne kindfche jaaren leert, om ze naderhand in. den rijperen ouderdom , voor het grootfte gedeelte, weder te vergeeten. — En hoe droevig ftaat het met de zorg, die de ouders zelve voor dit onderwijs hunner kinderen draagen! Slechts weinige zijn in ftaat, om zelve hunne kinderen in den Godsdienst te onderwijzen , en onder die weinige zijn 'er nog minder, die het doen; daar toch alle ouders zelve hunne kinderen den Godsdienst behoorden te leeren. Zij, die het-wel konden doen, hebben 'er geenen tijd, of liever geenen lust toe, en denken dat dit niet hunne zaak zij, maar die der Leermeesters of Leeraars, die 'er toch voor betaald worden. De meesten, bijzonder in de midden-klasfe van burgers , laaten alles aankomen op het gebrekkig onderwijs in de fchoolen,welk, voor het grootfte gedeelte, in het overhooren van eenige van buiten geleerde Catechismusvraagen beftaat; — en, naderhand , in eenige weinige lesfen bij eenen Catechifeermeestec

of Domme"; even als of 'er, om den

Godsdienst te meten en Godsdienst te heb.

A 3 ten,

Sluiten