Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mc 30

dit werk zou moeten verrigteh, M gemeinfcbap van myne Amptgenooten ; die ik liefhebdieikweetdatmyook alJeeengeneegen harte

dat zv^zoo11 WdkC ik Vm~ kan' dat zy, zoo wanneer myne harthoorend heid my m zommige gedeeitens van myn dienstwerk, als by voorbeeld, in 't è^te chizeeren, of bezoeken van kranken\mo% hinderlyk worden, my hunne hulpvaaS heid niet zullen ontzeggen: en mogfil ook nog daar toe, mynen thans zoo zéérverzwakten amptgenootC/), met wien ik zoo veele jaaren, als met een aangen ani medebroeder m vertrouwen heb omS gaan, door Gods alvermogende hulp, zoo ^met zynen raad beftaan kan, litMt

Een derde grond myner bemoedi<w emdelyk, is te. vinden in de ZortSM der gemewte: ik heb altoos, zoTlamMk n den H. dienst geweest ben, dSJ vee prys gezet, ik heb 'er de kragtmeel maaien van ondervonden, en ik heb reeden om te gelooven, dat de gemekte S

tSÊStSt- ten^-opzigte, nieten,

,I°,mS Br°eders en Zl{^rs, biddet Voor ons, en voor onze mede-arbeiders ®

't werk *

| 00 D. G. de Brouwer,

Sluiten