Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

diend te zyn, dat Ik gaarne van elk Uwer vertrouwen wil, aanmerken. Laat het Ons, als met Davids Leer écnfterrimlg, eigen belangeloos overnemen. — Laat het zelvde doelwit, daar in gevonden , het Onze zyn, filet defcelvde Davids Taal, Gelovig cn Godvruchtig voorgedragen aan Neêvlandsch Magtigen, Goederticrnen, en Getrouwen Befchermer ! — Laat Ik het U , naar Onze omHandigheden, een weinig nader mogen ontwikkelen , dan aandringen, cn er U mcê tot het plegtig Gebed, het voornaamfle van deeze Onze ftatige Zamening, het Hoog bevel van 's Lands Souveraine Magten, en waar toe de Leerredenen, die ook by deeze gelegenheid moeten gehouden worden, dienen gefchikt te zyn, opwekken en voorbereiden ! — Ik zal in het een en ander, gelyk ik meen , dat Elk Leeraar verpligt is, en Ik in myne Voorbereidings-Leerreden geheel gedaan heb, alleen den keurigen, recht Vaderlandfchen, en in den tegenswoordigen tyd zo wyslyk en bedachtzaam vervaardigden, Uitfchryf briev van 's Lands Vaderen, weder ten Regel nemen, en my daar op voor Uwe onbevooroordeelde aandacht , en , zo ik hoope, recht Vaderlandfche harten , telkens beroepen. — Mocht Ik j gelyk alleen myn doel is, en U ten voorbedde zyn moet, behoudens voorzigtige Getrouwheid aan myn licht en pligt, onpartydig , maar tot bevordering van éénsgezinde denkbeelden in Onzer aller wezenlyk Algemeen Belang, en teffens duidelyk en overtuigend, fpreeken. — Mochten myne woorden niet flegts tot Uwe ooren, maar C ook

Sluiten