Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gereformeerde Kerkgemeenten;, Tp

Lindmus daad Ijk ra 7pe k^mst fe Roermond , veigez ld van rog t>vee Geleefden , en te gelijk 'j.erige Kerkeitjfce Wi onen, in het jaar (ten einde de i Akker rjnér Kerke van het irgefbc pene onkruid te ai veieri) eene Kerkbezoeking gedaan , en b j -1c 'e va onder and ren ook ïtra-.len m t naam Hezocht heeft. Maar is even daar u t genoeg opemaken, da' ook daar ter p'aarze mentenen , der nieuwe L< ere toegedjan , zullen geweest zijn. Hoedanig ook in de volgende jaaren , eenen gcheelen runnen t:j 1, tchter wnarfchijnlijk in geen z er groot goiul, moeten te vinden geweest zijn, Vermids hij pag. Q05 meldt, dat Henarjk Kuïk, Opvolger van Lindar.a*, in het jaar ióofj, geheele zes wieken te Str aaien vertoeft heeft, om de zaake.n aldaar in order te brengen.

En ten daidelijksten is het opterraken uit bet gce e n.en vindt in een Boekje van Do. Didenk Hamer, de Toetfle-n der lFaa>beid genaamd, diar hij in de Vx>neede f;hrijft, dat hij in het jaar 1^32 als het geheele Opp-iq .aiticr (Üirgezonde« alleen de Stad en Voogdij van Gelder) onder het Gebied van den Stiat weder gebragt werdt, hij ook te Str aaien eer, P.ed kant aangefleld heeft, daar tce gemagtig f geweest z ijnde door de Heeren Stuaten vanGe'derbnd ; ten bewijs, dat ook in die tijd daar nog het overblijfzel eener Gemeente te v nden geweest is, die in vroegere tijden bloeijender en talrijker zal geweest zijn. Alle de andere omilandigheden en gevallen dier kleine Gemeente. welke zedert eenen largen tijd geheel verdweenen is, zijn thans ten eenemaal onbekend.

Ba Van

STR lEN.

Sluiten