is toegevoegd aan uw favorieten.

De staat der gereformeerde kerkgemeentens in het opperquartier van Gelderland bijzonder te Venloo, bij den aanvangk der reformatie, en in de volgende tijden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F EN' LOO.

Aanftü ling van ter Kran, bezoeker

Toeleg, ging van het Poor i enge ld aan ae Diaconie

Opricb tirg van een Ar mtnbuis

H De STAAT der

wanneer ik wegens het bezwaar van een dubbelden last mijne dimisfie daar van verzogt en bekomen heb.

• Vervolgens de aanjïeïling van een Kr ankbezoeker Ao. 174.7, tot rnerkeii ke veriigring der Predikanten, vooral in die rijden. Tot btkoming van denwelken tot een middel geitrekt heeft, de particuliere kennis van mimen Schoonvader George tVJesch (te Deift) aan den Edelen Mogenden Hèere van Haardingerwout, ter dier tijd zitting hebbende in den Raad van Siaaten, ais door wiens nadrukkelijke vüosfpraak de zaak veel haar beflag gekregen heeft. Tot eerilen Krankbezoeker is aargefleld Hendrik Heijmans, op een Traétement van 100 gulden.

En vervolgens Ao. 1754 de toelegging aan de Diaconie van bet geld, welk voortaan bi; het openen der Poorten. op buirengewoone tijden , zoude gegeven 'worden, tot eene merkelijke vermec denng der inkomften der Diaconie ; gelijk ook 'den Kerkenraad (hoewel met geene eenpaangheid van gevoelens _) onmiddelijk daar op he< terren-

woordig yJrmenbuis op het lletfch,ikzel op. gericht, en in hetzelve alle de huiszittende Armen te zamen gebragt heeft, alwaar dezelve, onder hec toezigc ven een bekwaame perzoon, gemcene huisvefting en kost en drank genieten. Deeze zaak is bij den Raad voornaarmijk gerecommandeerd geworden ,, door den Hecre Commandant Gravs van Rechteren, wiens toegenegenheid de Gemeente te meermaalen ondervonden heeft, en weder bij deczen door den jongen Schutter , ter dier tijd Ouderling zijnde.

V ' En