is toegevoegd aan uw favorieten.

Veranderingsgronden en lotgevallen van den heer Nicolaus Schmidt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 INWOONING

Waarom ik uit het Gasthuis , (:altijd in weerwil van mijne rampen voortftudeerende:) op een Kamer bij hervormden ging woonen ; doch die mij al ras kwalijk bcjeegenden. En om dat zij, daar over van mij vermaand zijnde, zulks niet nalieten , vertrok ik van hun , bij een Roomsgezinden Man en Hervormde Vrouw : welke Man na mijne tweede Leerreeden , die ik in het Fransen te Leiden gedaan hadde, veinsde zig te willen bekeeren, en ook al mondelijk en fchriftelijk onderwijs van mij genooten had.

Om dat nu de Franfche Predikanten mij weekelijks van dien tijd af , dat ik de tweede Predikatie gedaan hadde, drie gulden gaven , zo dagt ik die menfchen, die roch , zo wel als ik , arme fukkelende bloeden waren , op alle mogelijke wijze te begunftigen. Ik gaf gedurig 't geen van mijn middagmaal, dat ik uit een kosthuis kreeg, overfchoot, aan hunlieden, en liet zelfs, ten hunnen voordeele , eenen anderen Heer 6. weeken lang bij mij op de kamer woonen ; maar dit vergolden zij mij zeer liegt, en zeiden mij, na 8. maanden bij hen gewoond te hebben , de kamer op , om dat zij een ander , die 'er 6o. gl. voor wilde oneven, m het oog hadden. De Vrouw echter, ^die de beste was, befchikte mij eene andere kamer bij Roomschgezinde , zeer eerli,ke en brave menfchen , bij welken ik ook zeer vergenoegd tot mijn Proponentfchap gewoond heb.

lk wierd in Julij 1781. tot Proponent geëxamineerd, op mijne aangave en vertoning van Kerkelijke en Academifche Getuigfchriften , in de Hollandfcbe Kerke, om dat ik in deeze eerder mijne fee vordering tot Predikant konde wagten dan in de