Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM CX: m, 4. I1

TOEPASSING.

Ziet daar, geliefden ! eenen overgrooten Hoogepriester : - eenen Hoogepriester , die zijn wedergade noch ooit gehad , noch nu heeft , noch in eeuwigheid hebben zal : sa eenen Hoogepriester, dien de eeuwige Vader , in den eeuwigen raad des vreedes , uitgevonden en gcitelt heeft over zijn Huis , dat is , over zijne Kerke , Gemeente en Volk : 3 eenen Hoogepriester immers , die alleen magtig en gewillig is , om voor dood- en doemwaardige zondaaren in te (laan , voor hen tot God te naaderen , en hem zeiven te (lellen tot een Schuld- en Zoenoffer voor hunne zonden.

Maar, toch! - hebben Godsbondgenooten alzulk eenen volmaakten Hoogepriester van Gode ontvangen , die al het geen nog aan- en onder het O. T. ontbrak, t' eenemaal vervult, volbragt en volmaakt heeft : dan moet zekerlijk het gantfche Aaronfche en Levitifche Priesterdom nu noodzaakelijk , als hebbende volkomen uitgedient, ophouden ; want het lighaam doet de fchaduwe verdwijnen ; en het voorbeeld word door het tegenbeeld verijdelt. =; Hebben Godsbondgenooten zulk eenen volmaakten Hoogepriester van Gode ontvangen , die in den waaren Tabernakel , den Hemel , is ingegaan , en aldaar, als hun eenig Middelaar en Voorlpraak, bij God den Vader verfchijnt: dan durven zij zeekerlijk geenen anderen Priester meer erkennen en belijden, 1. Weg dan met alle Mispriesters der zoo genaamde Roomfche Kerke, die hen zeiven, niet alleenlijk Priesters, maar Priesters naar de ordening Melchizedeks, valfchelijk en bedriegelijk , door eenen eed, dien zij zelve doen , (loutelijk en Godslasterlijk , durven noemen; want Priester te zijn naar de or-

Sluiten