Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

O P D R A G T.

van het Chriftenvolk voordroeg, in U eenen verderen luft verwekt heeft om onder het zaligend heilgebied van Mesfia, Gods Zoone, te leven,en in zyneborgftriemen genezinge te zoeken; daar de beftellingen van Hem, die de eeuwigheid bewoont, my in eenebyzondere betrekkinge tot U ftelden doormyn Huwelyk met Uwe oudfte Dochter, die my tot eene gewenfchte en dierbaare Echtgenoote heeft mogen worden, waar door ik niet flechts myn lot ten toppunt van eene vergenoegde ruft en vrederyken ftaat mag verhoogd zien, (God doe my binnen den vollen kring myner levensdagen, dezen luft myner oogen aanfchouwen!) maar my diensvolgens ook betrokken mag vinden tot Uw Perzoon,als tot eene tederhartigeMoeder, waar door ik het zo vroegtydig als fmertelyk verlies myner gewenfchte Ouderen, in voorzorgeen liefde, hcrfteld mag zien; hoe, zegge ik, zouden zulke gebeurenisfen, die zo vcele getuigen zyn van Godlyke goedheid over my, waar door myne nauwe betrekkinge tot U voor tyd en eeuwigheid moet

tfoojh

Sluiten