Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ever Zacharias Tempel-gezicht. $

ftoffe voor Juda te heiligen; het waren de goedertierenheden des Heer en, dat ze niet vernield wierden (g). De heele ryksmagt van Perfiën had de Heere zich geheiligd, om Juda te verlosfen, toen dat Godlyk magt bevel tot het Medisch Hof, kwam (h) trek op o Elam! beleger ze o Media! Was

Zacharïa Hoofdst» 3

weg van otukominge door God zelve geopent.

deze wraake des Heereu, de wraake des tempels (t) zo treurig voor geheel Chaldea dat er het land alom van gewaagde, Babel is gevallen , zy is gevallen! zo blymoedigwasze voor Juda. Nu zou God alle haare zuchtingen doen ophouden; wyl het Rykshoofd van Perliën, thans met de Chaldeeuwfche kroon praaiende, op hoog Gods bevel aan hem, Juda vryheid, gezag en magt verleende, om het treurig land hunner gevangenisfe te verwisfcien met het vrye en gewcnschte land van Vorst Immanuël, met bevel om God van

den hemel, een huis te Jerufalem te bouwen, ü blyde optogt tot het beminnelyk vaderland! tot den God van Judaas blydfchap en menigvuldige

Juda lieert weder tot het Vaderland.

verheuginge! met hetheilryk vooruitzicht om eerlang tot de altaaren van dien God te zullen ingaan, die nu zynen toorn gewend had, en Juda troostte. Dan met hoe veel gewenschten voorlpoed de grondvesten des tempels gelegd wierden, onder toejui-

chin-

Cg) Klaagl. 3: «1 W Jef- B1: »• 00 5°: **•

A 3

Sluiten