is toegevoegd aan uw favorieten.

Tempel-gezicht van den propheet Zacharia.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

èvcr Zacharias Tempel- gezlchh fïf

ning, dien rykstroon zou bezitten, de kroon der opperheerfchappyvoerende genaderaagt zou torfcheh, en den fepter van een allerzaligst zielsbewind zou zwaien; om het volk zyner liefde regeringe in een woonplaats des vredes te doen woonen, in welverzekerde wooningen en in ftille geruste plaat/en, (c) waarvan het eeuwig vree-» verbond tusfchen de twee eerfte hemelgetuigen, onder toeltemminge van de derde getrouwe getuige in deri hemel, God den Heiligen Geest j opgericht, het vaste fondament Gods zoude zyn

(V). Ëen voordel, recht ingericht om de

moedeloozen in Juda optebeuren,en het gantsch arm en ellendig volk te fterken in die zielsbeènoedigende verwachtingleer, dat Jehovaas Spruite, de Mesfias, de He -re hunne gerechtig' beid was. Dit deed ze vertrouwen op den naani des Heeren en fteunen öp hunnen God. b. Zaaken van het uiterst aanbelang worden onS hier getekend.

c. De heuchlyke komst van Gods zoon ortt des Heeren tempel te bouwen, waar van vers 8 meldt, welks

d. Eerfte lid ons opgeeft de bekwaammaa*

kinCO Jef. 32. («Q Zach. 6: 13. Psalm 852 4. a Tim. a: 19.

E s

Zsc'narfa .