is toegevoegd aan uw favorieten.

Tempel-gezicht van den propheet Zacharia.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 Jofua verontreinigd, van den Sathan enz.

HoOFDST. \

vers t & 3 I. Verhandeling.

rena

scn* C. 3. vs. 7. Pelufiesch linnen kwam tilt het land Ramefis volgens de Bartenora. Naar de aantekening van Se* ringham, was Pelufie een dorp ten oosten van Egypte omtrent den berg Cafius, van koning PeIeus,zo als anderen willen, zo benoemd. Het was het vastfte, het witfle en het kostelykfte linnen der waereld. Vid. Silius Ital.lib. 3.

(V) Lev. 16: 4 & 23. In die piaculari Pontifex maximus totus litieus erat, tefte Maimonlde Hilcoth. kele hammihd: C. 8. Gemarici ad verba, et relinquet eas ibi, be. ne commentantur. Notante Surenhufio Mischua Cod. C. 3. vertesillas omnino nulliufui amplius fuisfe,led quod earum ufus plane fuerat prohibitus, et eas alicubi in templo fuisfe abfconditas. Non notante Drufio, ut plurimi Judan volunt, quos fequitur Leidekkerus refp. hebi. Lib. 2. C. 4. in fanao fanftorum, quoniam legimus Aaronem tentorium debuisfe ingredi non vero fanftum fandtorum, uc exuat ha» vertes lineas, ubique aureas iterum induere debebat vid. Braun: de veil. facerd. Hebr. Lib. 2. C. 26.

B. S. Cremeri comm. ad Lev. 16. Sicque errare videtur Doftor Dofe, quum dieit. ApU funt, ut geftarentur ah aliquo facerdote totius ordinis, fed fcriptura dkit: et re/s* yuet eas ibi ut in iis non miniftraret alio die expiationis.

iren alle flegts van een eenmalig gebruik waren, alleen 'voor dit feest, na welks afloop zy wierden afgelegd , zonder ooit meer aangedaan te worden (V). Om dit heilige wit, is het zeer te bewonderen , dat Hoogepriefter Jofua met vuile klederen voor des Engels rein aangezicht ftond. Zyne gedaante, voorheen zo lief en heerlyk, wen hy met het prieftergewaad van goud borduurzel en getwe-