Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan Sathans doemlüst ontrukt. 131

wyl men Hen werkzaam ziet, om de poorten der helle het overweldigen te beletten. Laaten wy ons oog over dit toneel van Gods

liefde in het behouden vaa lchuldige en onreine zondaars gaan, Gods Liefdegezant, Jofuaas en zyns volks volkomen Zaaligmaker, is het beminnenswaardige voorwerp onzer bewonderende aanfchouwinge. Die hier inkomt neffens God de Vader, van wien Hy Sathans herhaalde fcheldinge afeifcht, als de Jehova. De een en zelfwezige God met den Vader uit de beginlooze eeuwigheid herkomftig. Hy, wiens ambt het is, den vang des tyrans, den fterkgewaapende zyne geroofde vaten te ontweldigen, en de gevangen kinderen des doods te ontbinden, ontdekt zich hier in de volle kracht van dien heerlyken naam Jehova, als die het waare heil van zyn volk is, en fleeds toonen zal de heerlykheid van hunne fterkte te zyn, om hunnen in en uitgang te bewaaren tot in eeuwigheid (a). Deze Jehova weet de godzaligen uit de verzoekinge te verlosfen , en de onrechtvaardige te bewaaren tot den dag des oordeels (l>). Hier toe omgordt zich deze Zions Held met goedertierenheid en met gerichte, om het belang van Jofua en van zyn volk tegen de aanrandende befchuldiginge van hunnen hoofd vyand te doen zegepraalen;

O) Pf. 8. (i) 2 Petr. 2: 9.

I 2

ÜOOFDST. 3

vers 2. II. Verhandeling.

Sluiten