is toegevoegd aan uw favorieten.

Tempel-gezicht van den propheet Zacharia.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tl00FDST.3

vers 4.

IILVerhan.

deling.

(*) Vid. Braunius de ufo veftium facrarum Lib. 2. C, S64. (/) Pf, 130: 7, 8.

Welk het geestelyke «loei hier */an zy.

182 Jofua wordt tegen Sathans

ten verzoendag noodig, niet flegtsop dat den eerden afgezant van het groote Sanhedrin, den plaatsbekleder des volks, andere prieflers wierden toe¬

gevoegd, die hem op dezen dag ten dienden fionden, maar ook byzonder daarin, dat, daar de Hoogeprieder van kleederen moed vervvisfelen, zy hem de kleederen van dezen dag aantoogen, en, by verkregene verzoeninge, de vuile kleederen uittoogen, en het heerlyk en heilig priedergewaad wederom aantrokken, welke uitgetoogen kleederen niet meer tot eenig gebruik mogten dienen, maar weggedaan wierden (£_).

Befchouwen wy dit nu met een geestelyk oog, eene keurige tekening ontmoet men hier. van alle die gewenfchte genademiddelen, die de Heere in zondaars behoudenis, door de verlosfinge, die in den Engel is, [gebruiken wil. Bepaaldlyk by de toepasfinge van het genadewerk van den tegenbeeldigen verzoendag, dan ais Gods Zoon zyne ziele tot een fchuldoffer ten altaar zou gedeld hebben. Men denke dan hier — aan het Godlyk woord van Zions vertroostingen: Israël hoope op den fleer e,.zvant by den Heere is goedertierenheid, en by Hem is veel verlosfing, Hy zal Israël verlosfen van alle zyne ongerechtigheid (/). — Aan

het