Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *3 )

I. A.**.a.i.

weldigers : Zy neemen het met geweld, ep7r«£W/c «taf» dat is dan

§ Hun voorregt , dat zy hun oogmerk bereiken onder Gods medewerkende genade.

ii. Laat ik u eerst die zaak in het gemeen doen begrypen, eer ik dat uit het byzonder voorftel aandringe. Het koningryk der hemelen is de ftaat der kerke van het N. T. die derhalven daar aan deelt krygt, die krygt deel aan de genade met alle deszeivs dierbaare gevolgen, die ontvangt Christus mee alle zyne heilgoederen, en die geniet den ftaat der kinderen Gods; hy door dat geloove gerechtvaerdigdt zynde , heeft vrede met God door den Hcere Jefus Christus. Zo veel het koningryk der hemelen op de verkondiginge des Euangeliums ziet, kan men zeggen : dat hy die ontvangt, wanneer hy gehoorzaamende alle de pligten, die het Euangelium vordert, ook aanfpraak en recht heeft op alle de heilryke belovten, waar van het Euangelium vol is, zoo dat alle de belovten de zynen zyn, en hy met rede op het genot der goederen hopen kunne. — Zal dit koningryk der hemelen dan eerst recht in zyne heerlykheid zyn; wanneer de bezitters daar van in den hemel overgebragt cn tot het genot van de eeuwige zaligheid toegelaaten zullen worden; hy weet dat, als hy zyn vertrouwen des geloovs daar in leevendig heeft, dat hy daar aan deelheeft, en dat er, by zynen uitgang uit de waereld, voor hem zal zyn een ruime ingang in Gods eeuwig koningryk en heerlykheid; dat hy met Abraham, £ 4 Ifaak

Sluiten