Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

tfotttnl Colonien/ of anbere piaatfen/ foo fullen aïïe en ieber tian befdtie/ fonber eentgl) onberfcjjeibt tian tpbt of plaatfe/ ter goeöer troutue in ben feitien fïaat terjïonbt nierben fjcrjrdbt/ tn betijdcae fp te bier tpbt fóuben mogen üjerben betionben/ foo toanneer be tioïtreaFunge ber Djeebe tn befdtie Contrnen beaent faï 3pn gemaacat.

& % %

l^aar omme bier namaak te tioo2üonten alberliau* be materie tian tlnift en gefcfjü/ beioetcae fomo/plrn pleegen te ontfïaan ter faacae tian rfjrïtutte of liquibatten/ raaraenbe foobanige^cbeepen/ hoopmanfc|)ap. pen en anbere roerlpcae Goeberen/ betijelcae bdbe be Partpen/ of een ber feïtier foube mogen tioog&enöen/ na be tooltroraene B?eebe 3pn genomen of geoccupceri tn tie?re geieegen piaatfen en Getijefren/ en fuïrfttf toooj en aleer befeltie 33?eeöe albaar beaenbt tuaö gemaacat; foo i# ticrb?aagen/ bat alle foobamge étfyzt» pen/ öoopmanfcöappen/ en anbere cocrlpche Gocbf* ren/ beioeïdte mtffcijten na be tlupttnge en publicatie tian bit tegentoooibigl) ginjrrument fouben mogen geoccupeert toerben/ in bet Canaal en $oo2bt3ee/ binnen ben tpbt tian ttijaalf baagen/ en tian £et opgaan tian Bet Canaaï/ tot aau be Caap tian jbt. Pincent/ binnen fe.ö toeeeften/ en bat tioojbp be gemeïbe Caap/ en aan bec£ 3pbe be Htnie Equinoctiaal/ foo tn ben «Oceaan en mrobelanbtfcije %zz\ ate eibers / in tien loeecaen/ en ban tian baar binnen aggt tnaanbenaan be anbere 3pbe tian be gemeïbe llinte booj. be gantfclje ï^erelbt/ fonber eenige erceptie of tierber onberfcjjeibt tian tpbt of plaatfe/ of fonber tn acljtinge te neemen be reftttutie en cotupenfatie/ fullen 3nn en bïptien ten beöoetie tian ben geenen/ beïodcae befdtie fullen nebben geoccupeert. s$ %tm(

Sluiten