Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Num. 9,

Tranflaat uyt het Latyn

in de Nederlandfche Tale, Traólaat van Beftant en ophoudinge van alle Aften

van Vyandtfchap, als oock van Traficq, Commercien en Secours, gemaeckt, gearrefteert en geflooten in 's Gravenhage den 12. Junii 1Ó41., voor den tydc van tien jaaren, tuflchen de Heer Triftao de Mendopa Furtado, AmbafTadeur en Raadt van den Doorluchtighften, Grootmachtigcn Don Jan de W. van dien naem, Koningh van Portugal, Algarves, &c. Ende de Heeren Gedeputeerden van de Hooge en Mogende Heeren Staaten Generaal van de Vereenighde Provinciën der Nederlanden.

IN 'sG R A VÊNHAG E,

Bv de Weduwe en Erfgenaamen van wylen Hillebrandt Jacobfz van Wouw, brdinaris Druckers van de Hoogh Mog. Heeren Staaten Generaal. Anno 1642. Met Privilegie.

Sluiten