Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jüny. STAAT EN OORLOG. 1787. 1%

ciaal van deze Provintie, vermeend hebben niet langer te moeten uitftellen U bdele Gr. Mog. onder het oog te brengen en te herinneren :

Dat de Provintie Holland, d!e onophoudelyk blyken heeft gegeven van haar zuchten verlangen om het Verbond der Unie, gevestigd in het bloed der Voorvaderen en tot hier toe, door het fpenderen van onnoernelyke fchatten voor eene totale disfolutie bewaard, ongefchonden aan het laatfte nagedacht over te brengen, federt eenige tyd het voorwerp geworden zynde van de jaloufie en haat van eenige weinigen, die, onder den naam van de Staten van Gelderland en Utrecht, aan hun hoofd hebbende Prirrs Willem ie Vyfde ? opentlyk betonen zich op hare ruïne en ondergang toe te leggen , onder voorwendzel van eikanderen behulpzaam te zyn, tot het terug dry ven van de Militie dezer Provintie ^ dewelke , op het verzoek van de Regering der Stad Utrecht, en op bevel van de Staten dezer Provintie, alleenlyk is toegefehotens om haar als een Medelid van het Bondgenootfehap , en uit hoofde der verplichting door de Unie op haar gelegd, tege» het ge» weid en de overheerfching van eenige weinige Staats-Leden te defenderen.

Dat, om van het zo even gepofeerde ten vollen overtuigt te zyn, de Achtb. Raad alleen maar nodig heeft gehad , zich te rememoreeren , in de eerfte plaats den Vyandelyken Aanval van de Militie, onder bevei van den Graaf van Efferen tegens de Burgery der Stad Utrecht, welke daad dan ook de Regeering van voorn. Stad heeft doen reclameren die hulp en protectie , welke haar van wegens Hun Edele Groot Mog. folumneel was beloofd en toegezegd , terwyl de prseftatie van die belofte het praetext heeft aan de hand gegeven aan de Staten van

Gel-

Sluiten