is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tt« jütï. ZAAKEN VAN 1787.

het Hof van Vranltryk wierdc ingeroepen, als dan het Hof van Pruisfen mede tot de Mediatie behoorde te worden verzocht.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Enkhuizen en Medemblik declareren, dat zy expresfèlyk door de Heeren hunne Principalen gelast zynde om te concurreren in het generaal tot zodanige Refolutie , als het meest kan (trekken om op eene conftitutionele, en amicale wyze de ontftane differenten tusfehen de refpective Bondgenoten te applaneren, en in 't byzonder, om (by aldien zulks van vrugt geoordeelt wierd) daartoe Staatsgewyze interoepen niet alleen de mediatie van Zyne Allerchristelykfte Majefteit , maar ook te gelyk van die Mogenheden, welke, zoo uit hoofde van Nabuurfchap als andere relatien kunnen geoo'deelt worden belang te ftellen in de rust, veiligheid en bloey dezer Repubiicq, en die deze haare denkenswyze by vorige Intercesfien en exhortarien hebben gemanifesteert.

fin dat Zy Heeren Gedeputeerden dus tot dje in deeze genomene conclufie niet verder of anders kunnen concurreren , dan met hunne voorfz. last overeenkomftig is.

CLXH. Advis der Ridderfchap, van Amfler.

dam en van Schoonhoven, concer~ verende de gefiaakle Reis van Haare Koningtyke Hoogheid, In dato 7 Juty 1787.

In deliberatie gelegt zynde de fuccesfief ingeko. men (lukken, den 29 en 30 der laatstleden maand en 3 dezer, concernerende de geftaakte Reize van Haare Koninglyke Hoogheid naar 's Gravenhagen en fpeciaal de Misfive van gemelde Haare Koning.

ly.