Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jüly. STAAT EN OORLOG.. 1787. 925

kunnende (trekken ter bereiking van de oogmerken . dewelke Haare Koningl. Hoogheid in Haare Misfive aan den Heer Raad-Penfionaris. heeft voorgefield.

Advis der Stad Schoonhoven, op de Misfive van Hare Koningl, Hoogheid , Mevrotme de Princesfe van Orange, in dato 28 Juny dezes Jaars , en door Gedeputeerde;,s der gem. Stad ter Vergadering van Hun Edele Groot Mog, uitgebracht op den 7 dezer.

Dn de Regering der Stad Schoonhoven , rypelyk gelet hebbende op de inhoud der Misfive van Haare Koningl. Hoogheid Mevrouwe de Princesfe van Orange, gefchreven te Schoonhoven den 28 Juny dezes Jaars, van oordeel is, dat de Mediatie van gem. Haare Koninglyke Hoogheid, brüme het .bil* lyk ongenoegen van Hun Edele Groot Mog. op den Stadhouder uit den weg te ruimen, volftrekt niet kan worden geadmitteerd, nadien de gefchillen thans van dien aart zyn, dat daar omtrent gene bemiddeling tusfclieü den Souverain en zyn Stadhouder, of eerfte Staats-Ampienaar kan worden aanvaard; daar boven dien , vvelgem. Hare Koningl. Hoogheid, by gelegenheid der Conferentien, gehouden tusfehen den Gtave van Goertz. ea den Heer de Rainevai, Hare byzondere betrekking op Haar Gemaal Willem de Vyfde al te fterk heeft doen doorftralen, dan om Haar jegenswoordig van partydigheid, nopens de inlandfci.e gefchillen te hunnen inculperen , en mitsdien toeiaten om de diffe* renten, tusfehen de Provinciale Souveninen doorgebroken , te bemiddelen. '1 erwy! al ;verder de Regering dezer Stad de Komst van H 'are Koningl. Hoogheid Dinnen dese 1'roXXXlX. bebl. P via-.

Sluiten