is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3io jor.Y. ZAAKEN VAN 178?.

den Hove, daar over geconfuleert, by deszelfs Declaratoir , waar vari Copie authenticq nevens de Misfive Was gevoegd , had gedeclareert , dat de Voorfz. Pieter Nolte door deszelfs i;a;uurlyke Ligchaams conlhtutie, buiten ftaat was, om de publique ftraf op het Schavot te ondergaan Gevende het apin. Hof derhalven aan Hun Koele Groot Mng4 in confideratie of Hun Kdele Groot Mog. niet zouden kunnen goedvinden het Hof te qualificeren om de puolique Geesfeling te cornmuteren in zodanige andere ft'af als het Hof in goede Juftitie zoude oordelen te behoren.

Waarop gedelibereert zynde is goedgevonden ed Verftaan de Pra:fident en Raaden van den Hove by deze te qualificeren om de publique Geesfeling, waar toé de voorn. Pietet Nolle by hun is gecondemneert, te co emmeren in zodanige andere ftraffe als het Hof in goede Juftitie zal oordelen te behoren ; waar toe Extract dezer Kefolutie aan gem* Hove zal worden gezonden tot hun informatie en narigt.

EDELE GROOT MOGENDE HEERENI

Zekere Pieter Nolte by Ons gecondemneert g om wegens zekere Divery gebracht te worden ter plaatze, daar men gewoon is Criminele Juftitie te doen, en aldaar wel ftren* gelyk te worden Gegeesfelt , en voorts ten eeuwigen dage gebannen uit dezen Lande, welke ftraf op heden aan hem zoude worden ter hxecutie gelegt, waartoe het Schavot reeds was opgerecht, heeft onder het voorlezen der Sententie ter Rolle zodanige fterke Convulfien gehad, dat de Medicina; Doétor van den Hove, daar over geconfuleert, by deszelfs Declaratoir, waar van Copie Authenticq hier nevens word gevopg1, heeft gedeclareert , dat de voorfz. Pieter Nolte door deszelfs natuurlyke Licbaams-Condi'utie , buiten ftaat is', om de pubhcque ftraf op het Schavot te ondergaan. Ui

wy