Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

fpiegeling fchenen uit te maken, door de verlichte

en grootmoedige Franfche Natie dadelyk zyn in oeffening gebragt: eene Vryheid, dewelke, daar ze gepaart gaat met eene verp ichting, om een ander in de uitoeffening van zyne rechten niet te verhinderen, en den burgerftaat daar door, en voorts eeniglyk door 't heil der maatfchappye kan bepaald worden: eene gelykheid van rechten en pligten, door de onderfcheidene betrekkingen in den burgerftaat geenzins weggenoomen, zo dat noch geboorte, noch rykdommen, maar alleen deugd en kundigheden den eenen boven den anderen verdienftelyk maaken.

Daar nu "t voormalig Staatsbeftier in 't algemeen ten fterkften tegens de geheiligde rechten van vryheid en gelykheid was inlopende, en in 't byzonder alleerffelyke waardigheden daarmede volrtrekt onbegaanbaar zyn, verklaren Wy uit naam van 't Volk van Stad en Lande, voor vervallen en volkomen vernietigd 't Erfftadhouderfchap, Capitain en Admiraal Generaalfchap, van deze Provincie met alle waardigheden, bedieningen en voorrechten daar aan verknogt zonder eenige uitzondering, zo als 't zelve tot hier toe in den huize van Nasfau heeft plaats gehad: 't Welk wy meenen te moeten befchouwen als ftrydig met 't heil des Volks, en de ware belangens van dit Land. , , «• ■,

En aangezien in 't byzonder ook 't bellier van den laattlen Willem den vyfden, en der gene die tot zyn huis behoren, den Lande allezints nadelig is geweest, willen wy insgelyks, dat alle tractementen, pennoenen en emolumenten, van welken aard ofte natuur dezelve ook mogen zyn, ofte onder welke benaming of titul dezelve ook mogen voorkomen, zonder eenig onderfcheid, in vroegere of latere tyden ten voordeele van den geweezen Stadhouder Willem denvyfden, zyne Familie, voorzaten, nakomelingen en bedienden, onder de vorige regering toegedaan en betaald zynde, worden ingehouden en Voortaan niet verder genoten. Hierom is 't dat Wy den eed op de Confiiium na de omwenteling van den Ga ia-

Sluiten