is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

„ repartitieerd, en dos ook voor het Esquadron „ Cavallery van van der Duin, ingaande den 1. „ Jan. 12 Febr. ja zelfs van den 26 Maart, reeds „ voor lang door onze Gedeputeerden en Reken„ meesters zyn opgemaakt, en aan den Solliciteur „ van Trajen zyn uitgelangd, welke daarvoor ook „ reeds de penningen ten Comptoire Generaal on,, zer Provincie heeft ontfangen. Wy vertrouwen, „ dat Gylieden uit dit eenvoudig verhaal ten vollen „ zult zyn geperfuadeerd, dat het aan ons niet „ kan worden geimputeerd, dat gemelde Soldyen „ niet in tyds zyn betaald door den Solliciteur ge,, melde Esquadron bedienende; dan wy zyn in het „ zekere geïnformeerd, dat de gedreinde Commu„ nicatie hiervan alleen de oorzaak is geweest, en dat „ ook gemelde Solliciteur reeds de nodige orderster „ betaling dezer Soldye heeft gefteld: waarmede enz.

Gedelibereerd zynde op het Rapport der Gecommitteerden tot algemeen Redres betreklyk de Winfumer en Schaphalfter Zylvestenyen; hebben de Provifionele Reprefentanten van het Volk van Stad en Lande zich met het uitgebragt Rapport geconformeerd, zonder Refumtie aftewachten. Het zelve was van volgenden inhoud:

MEDEBURGERS!

„ De Gecommitteerden by Ulieder Refolutie van „ gisteren zynde gechargeerd in Commisfie te on„ derzoeken ene propofitie, door het CommitéRe„ volutionair van de Ommelanden geprefenteerd 0„ ver ene verandering en provifionele fchikking be„ treklyk de Winfumer, en Schaphalfter Zylves„ tenyen; hebben de eer Ulieden te rapporteren, •„ dat onder het houden dezer Commisfie drie Ge„ committeerden uit bovengemelde Committé zich „ by hen lieden hebben vervoegd, en verzocht te mo„ gen worden verftaan: welk verzoek zyGecommit' „ teerden hebben vermeend niet te moeten declineren; „ waarop de Gecommitteerden in ene vriendlykc

„ con-