is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9t )

„ conferentie met deze Burgers zyn getreden, wel„ ke na ene langwylige beibgne hebban voorgefla„ gen en verzocht, dat op hunne gedane propofitie „ gene verdere reflexie mogt worden genomen, maar „ zonder dispofitie wederom worden uitgelangd; „ al waarom de Gecommitteerden van oordeel zou„ den zyn, dit gedane verzoek te accorderen, en „ gemelde propofitie wederom uittelangen. — 2. „ Noch door uwe Gecommitteerden zynde geexani-

meerd een Rekwest door G. Alberda als Hoof„ meester van Winfumer en Schaphalfter Zylvest, „ ingediend, waarby kennis geeft, dat op inftan„ tie van ene Commisfie uit het Committé Revolu„ tionair der Ommelanden, had aangenomen, alle de „ refpeïïive Zylrichteren, der byzondere Zyleden, „ onder de 12 Schepperyen van het Winfumer en „ schaphalfter Zylvest té doen citeren tegen Maan„ dag den 23 Maart aanftaande: gevende de Remon„ ftrant daarvan by dezen aan de Provifionele Re„ prefentanten van Stad en Lande kennis, en ver„ zoekende gemainteneerd te worden: zouden de

Gecommitteerden van advies zyn, dat aan den „ Remonftrant behoorde te worden overgelaten, con„ form zyne gedane beloften, de Zylrichteren by de „ Vergadering op den aanftaanden waardag te admitr „ teren. Aldus gedaan binnen Groningen op het .,, Provinciehuis op Vrydag den 20 Maart 1795.

LANDSDAG van Dingsdag den 24 Maart 1795.

Op het geproponeerde ter Vergadering is goedgevonden en gerefolveerd, dat ene Commisfie zal worden benoemd om op te maken, een getrouwen Staat, en opgave van het Financie wezen dezer Provincie, zo van den profytelyken, als fchadelyken Staat, ten einde na gehoord Rapport, en ge-

no-