is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 203 )

Aldus gedaan in het Provincie Huis binnen Groningen op Dingsdag den 5 May 1795. Het eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid. Ter Ordonn. van de Reprafentanten voorn.

E: L E VV E, Secret.

Gedelibereerd zynde op het 1 Artikel van de Propofitie de Post, waarby de Gedeputeerde Reprefentanten kennis geven, dat uit hoofde van den geringen voorraad van Contante Penningen ten Comptoire Generaal voor handen, zy den Ontfanger Gerlacius hadden geauthorizeerd, tot het hoeden van de daaglykfche Uitgaven, ene Som van 70000 guldens te ligten uit de feparate Kas, mits zorgdragende, dat gemelde Som uit de eerst in te beuren Penningen wierd gerembourfeerd, verhopende dat zulks de Approbatie van de Provifionele Reprefentanten zoude wegdragen : Hebben de Provifionele Reprefentanten van het Volk van Stad en Lande het verrichte in dezen door de Gedeputeerde Reprefentanten geapprobeerd.

Gedelibereerd zynde op het 2 Artikel van de Propofitie de Post, waarby de Gedeputeerde Reprefentanten voordragen, dat de uitvoer van Aardappelen naar Oostvriesland zulk een buitengewoon fterken voortgang had, dat daaruit wel een gebrek aan dat Levensmiddel zoude konnen ontdaan: Is hetzelve gefteld in handen der Gecommitteerden tot de Vivres en verdere Noodwendigheden, op Rapport.

Gelezen zynde het Request van diverfe Burgers, uitmakende de Vergadering der Burger Gezelfchappen in Groningen en te Lande, te kennen gevende, dat ingevolge uitfehryving van de Proviüoneie Reprefentanten van het Volk van Stad en

Lan-