is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 207 )

2 den van de thans ingeroepene rechten en grcnd„ beginfelen gene middelen mogen worden ge5, Held, welke zy ten nadele van de Voorftanders „ van Vryheid, Gelykheid, en Volks Oppermagt

zouden konnen aanwenden; of het niet in be-

trekking tot de tegenwoordige tydsomftandighe„ den noodzaaklyk zy vast te Hellen, dat niemand „ tot enig ambt of bediening van welken aart ook, „ thans verkiesbaar of aannemelyk zal zyn, welke „ bekend is voor verknocht aan de vorige Conititu„ tie, en een tegenftrever der tegenwoordige te

zyn, noch ook die gene, welke te voren zulks „ door woorden of daden getoond heeft, en daar„ van federt een of twee jaren geen blyken van het „ tegendeel heeft gegeven": Js hetzelve gefteld in handen van de Gecommitteerden tot algemeen Redres, op Rapport.

Op het geproponeerde ter Vergadering door de Provifionele Reprefentanten van het Volk van de Ommelanden, is goedgevonden cn verftaan, dat van wegens de omftandigbeden der tyden de Jaarmerkten, welke gewoonlyk in de Ommelanden plaats hebben, voor dit jaar geen plaats zullen hebben, maar by Publicatie verboden, alleen daarvan uitgezondert de gewone Paardemarkten, ia Appingadam en Slochteren.

Gedelibereerd zynde op het 1 Artikel van de Propofitie, waarby de Gedeputeerde Reprefentanten kennis geven, dat op het vertoonde Patent, afgegeven in 'sHage den 24 April jongst, door het Committé tot de algemene zaken van het Bondgenootichap te Lande aan het Regiment Switlërs van Stockar de Neuforn, om zich naar deze Provincie te begeven, ten einde tot nader order in Hunzin» 8) en het Westerkvyartier hunne Kantonnerings

kwaj>