is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 233 )

provincie met de meefte menage op fe kopen} en naar het magazyn te Deventer overtezenden, ene zodanige quantiteit Aardappelen, als waarmede twee Schepen konnen worden bevragt, waaraan dan ook ogenbliklyk heeft voldaan, en ene quantiteit van 12CO Zak Aardappelen tot bevragting van twee Schepen heeft opgekocht; dan te midden van deze inlading de uitvoer van Aardappelen voor 14 dagen zynde verboden, en dus voornoemde Schepen niet konnende afzenden; Zo verzochte dat uit hoofde van dit zo hoogstnoodzaaklyk benodigd Levensmiddel voor de ingezetenen van Overysfel aan hem wierde gepermitteerd, de gemelde Schepen met Aardappelen naar derzelver deftinatie te mogen afzenden en uitvoeren: Hebben de Provifiopele Reprefentanten van het Volk van Stad en Lande het verzoek, invoegen gedaan, geaccordeerd.

LANDSDAG

van Woensdag den 20 Mei 179^.

Gedelibereerd zynde op de Misfive van hunne HoogMogenden in dato den 17 dezer, ten geleide van het Traktaat van Alliantie tuslchen dezen Staat en de Republiek van Frankryk, in den nacht tusfchen den 16 en 17 dezer Maand in 'sHage gefloten en vertekend, met enige feparatc en fecrete Artikelen en verdere ftukken, daarby vermeld, vervat in de Propofitie van dezen Landsdag; ls goedgevonden en verftaan de voorfchrevene Hukken te ftellen in handen van de Gecommitteerden tot algemeen Redres, op Rapport, en diensvolgens goedgevonden en verftaan op morgen te 11 uren P5 iö