Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 360 )

Redres omtrent het geven van Pennoenen aan 0& ficieren, Onderofficieren en Gemenen van de Gardes du Corps in de Landsdag INotelen van den 5 Juni jongst geinfereerd: Hebben de beide Leden hetzelve als noch gehouden in advies.

By Refumtie gedelibereerd zyn op de Misfive yan den Generaal Major Bonhomme in dato den 4 dezer Maand met de bygevoegde Copy van de Reiblutie door het Committé tot de algemene zaken van h-jt Bondgenootfchap te Lande, waarby aan hem het Commando van de Troupes, welke, ra.5r Friesland, Overysfel, Groningen en het Landichap Drenthe gedeftineerd zyn, was opgedragen : ls deze gefield in handen van de Gedeputeerde Reprefentanten om te onderzoeken en te bepalen de wyze, op welke dezelve in zyne qualiteit zal worden aangenomen en erkend.

Op het geproponeerde ter Vergadering door de Provifionele Reprefentanten van het Volk van de Ommelanden om ene Commisfie van waakzaamheid tót algemene veiligheid te benoemen: Is het voorfchreven geproponeerde gefttld in handen der Gecommitteerden tot algemeen Redres op Rapport.

Up het geproponeerde door de Provifionele Reprefentanten van het Volk van de Ommelanden, óf niet aan de' Commisfie van de Finances behoorde te worden gedemandeerd om een nauwkeurig onderzoek te doen van den aart der onderlcheiderie beiallingen en imposten dezer Provincie, en een Concept-Plan te formeren van al hetgeen het zy in de belastingen zelve, of in de wyze van dezelve te heften veranderd, vernietigd of bygevoegd behoorde te worden, om min kostbaar eh meer voordelig voor de Provincie, min bezwarend voor de

In-

Sluiten