is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C * 5

"T^xtract uit het Register derRefoIuden van de Provifionele Reprefentanten van het Volk van Stad en Lande.

Vrydag den 28 Augusti 1795. Gedelibereeerd zynde op het Rapport der Gecommitteerden tot algemeen Redres over het plan van oproeping tot een Nationaale Conventie, luidende het Rapport als volgt, mitsgaders de beide Inftruétien.

Rapport van de Gecommitteerden tot algemeen Redres. MEDEBURGERS! By Refolutie Commisforiael in dato den 12 Juni jongst wiert ten fine van nader onderzoek in onze 'handen gefteld het Concept-plan van eene algemeene oproeping van het Volk van Nederland by het Committé tot de zaaken van het Bondgenoot fchap te Lande ontworpen, en den 29 May jongst ter Vergaderinge van Hun Hoog Mogende overgebragt.

Uwe Gecommitteerden hebben al ras een aanvang gemaakt met deze aljergewigtigfte befogne, en zyn daar in onafgebroken zo verre hun andere in deze tyd zeer vermeenigvuldigde bezigheden toelieten,, gecontinueerd, terwyl dit belangryk ftuk, waarby naar het inzien van uwe Gecommitteerden de Republyk ftaat of valt, eene volftrekte pnizjgs tigheid vorderde, om al dat geene, het welk tot deze ampele materie betrekking hadt, te wikken en weegen, voor dat men eene conclufie kan formeren : en hier in is ook alleen de reden te vinr den, dat uwe Gecommitteerden niet eerder dezen aangaande aan Ulieden hebben kunnen rapporteren.

" A Si