Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

t Extraót uit het Refolutieboek der Stad Groningen.

Jovis den 29 January 1795 a meridie.

„ Door de Heren Gecommitteerden zynde voorgedragen, dat zy in het brede met Gecommitteerden van het Burger Committé gefproken hadden over de befte en gevoeglykfte wyze, om ene onderlinge befoigne aan te leggen , waar door het wcderzyds vertrouwen en werkzaamheid ten algemenen nutte wierd beveiligd ; zoo is door dezelve geproponeerd , dat het gevoeglykft middel daar toe zou zyn , om enige Heren uit dat Burger Committé in deze Stads Commisfie tydelyks te hebben, met welke de arrangementen ter' wering van desordres en befcherming van deze Stad , en derzelver Ingezetenen wierden befloten , waar toe het Burger Committé zich allefinds genegen getoond heeft ; hebben de H. Heren Burgemeefteren en Raad het geproponeerde geagreëerd, en diens conform het Burger-Committé verzogt, om met deze Raads Commisfie tydelyks de befoignes te willen waarnemen. En zal exftraér, dezer aan het Burger Committé worden ter hand gefteld. "

Deze agt Burgers das tot een Committé van Defenfie gevormd, lieten enige dagen later, 't Volk dezer Stad by Vaandelen oproepen, en aan de vergaderde Vaandelen de volgende Propofitie voordragen:

„ Aangezien het vele Burgeren dezer Stad volftrekt noodzakelyk voorkomt, alat er in deze tyden, Cterwyl de tegenwoordige Stads Regeringe uit hoofde van derzelver aanftelling niet kan hebben het vertrouwen dezer Burgery} byzondcr gewaakt word, voor 't heil dezer Stad, en 't waaragtig geluk van derzelver Ingezetenen , en het teffens allernoodzaaklykst is, dat er ten eerften wierde gekozen ene nieuwe Provifionele Municipaliteit, of Stads regeringe , om de tegenwoordige Stads Regeringe ten fpoedigften te vervangen, en er wel ene Commisfie benoemd is, dog welke zig meer byzonder bepaalt tot het zorgen voor de publieke veiligheid, zo word geproponeerd, of het tegenwoordig Committé niet teffens behoort te zyn een Committé Revolutionair of Commisfie van Omwen-

te-

Sluiten