is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van resolutien van de provisionele municipaliteit der stad Groningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X

Extra6t uit het Refolutie Bock " der Stad Groningen.

Vervolg van Dingsdag den 17 Miarc 1795.

Ter Vergadering zynde gelezen ene misfive door Fahre eft Lugan vertekend ie Amfterdam den 14 dezer, dat alhier hoeden van hun fabriek waren in requifitiel gefteld, het welk zy eg'er vermeenden niet te kunnen gefchieden, uit hoofde dezelve reeds begrepen waren in de générale requifide, door de Franfche Volksrepraefentanten in 's Hage gedaan: heeft de Provifionéle Municipaliteit deze nvsfive, als ene zaak van Provinciaale direélie behelzende, gerenvoyeerd aan de Vergadering der Provif. Repraefentanten van Stad en Lande.

Op het gerapporteerde door het twede Committé ter Vergadering van de Provifionéle Municipaliteit, dat by hetzelve wa< verftaan de Bouwmtcfter Vet Burg, op/igtelyk het ongenoegen, opgevat uit 't employ van de timme man IFUkefis boven andere, zelfs in plaats van de Bouwmeefters in het opzigt over Stads weiken, dat de Böuwmct fter aan Rapper? teurs had verklaard, dat fèdert enen getöirtren tyd de timmerman Wtlktns zig met Stads werk niet had bemoeid, ook dat hy bevorens door den Burger Commandant van Honjf. tot het maken van diverfe dingen was geëmployeerd geweest, waarop het Committé den Bouwinecfter had gerecommandeerd te zorgen, dat niet a leen een enkel of een klein getal bazen by uitfluiting van Stads werken ptofiterrden, maa dezelve zoo veel mogelyk egaal wierden verdeeld hoeft de Provifionéle Municipaliteit genoegen nemende in het verrigtte van Gecommitteerden, dezelve voor hare genomene moeite bedankt.

Op het geproponeerde ter Vergadering door het twede Committé, dat by hetzelve had binnengeftaan de Mads tlöleriemeefter Falconer, voordragende dat de Franfche C pitain der Artillerie Ptrrot, het Stads Magazyn hebbend' einfpeéteerd. zyn voornemen had te kern.en gegeven, rm in hetzelve voor de Franfche Armée te laten werken, als ook dat reeds effedtivclyk in hetzi Ive enige kiften, aan de Stad L toe-