is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van resolutien van de provisionele municipaliteit der stad Groningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woensdag den as Maart 1795. 7

den, tot antwoord had bekomen: ,, dat de Provifionéle „ Municipaliteit zwarigheid maakt, omauthorifatie te ge„ ven, tot ordres aan 't geheel Exercitie Genoodfchap of aan een gedeelte v;.n het zelve, om uit te trekken." Is na gehoudene deliberatie goedgevonden, den Collonel Trip (op grond van het aanbod door het Exercitie Genoodlchap'dezer Stad gedaan,) te gelasten ten einde op morgen vroeg, te zeven uuren, ten voorfchr. einde een Officier,een Wachtmeelter , en twaalv Cavalleristen te doen opzitten,''

„ Collat. Accord. (jwas getek ) A. van PEER Secret.'*

Verzoekende hy Collonel de weimening van de Provifionéle Municipaliteit hieromtrent te mogen verftaan, waarop de Provifionéle Municipaliteit, gedelibereerd hebDende over het vertoonde paspoort van 't Commirté Revolutionair van Groningen, ondertekend door de Praelident Korting, om te gaan met een detachement Burger Cavallerie na de Ommelanden, verzoekende dezelve door de Municipaliteit ondertekend te hebben, heeft den Praefident verzogt aan de Gecommitteerden van 't Committé onder het oog te brengen, dat de Provifionéle Municipaliteit, zich niet bevoegd agt, oin in dezen attachés ofte authorifatie te verlenen aan gewapende Burgers dezer Stad, om op het territoir van de Ommelanden te trekken: en heeft dezelve opzigtelyk het verzoek van den genoemden Burger Collonel by hare op heden hieromtrent genomene refolutie geperfilteerd, en mede den Praefiderende verzogt denzelven hiervan kennis te willen geven.

Donderdag den a6 Maart 1795.

De twee Stads Bouwmeesters, de Boekhouder van de Wynaccys, de Groenfchryver, de üitmynder der Boelgoederen , de Ontfanger en de Clercq, ten Comptoire van den Stads Rentmeefter, de vier Clercquen ter Stads Secretarie, de Rector, Conrecter en drie Praeceptoren der Latynfche Scholen, hebben heden hunne burgerbelofte ter Vergadering afgelegd, zynde wegens ziekte abfent geweest de Boekhouder ter Stads Pondkamer H- J. Nauta»

lef