is toegevoegd aan je favorieten.

Enige overgeslage verzameling van stukken, betrekkelyk tot den ordinaris landdag gehouden binnen Campen den 13. maart 1787. en volgende dagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( IOO )

refolutie van de Commisfie van Ridderfchap en Steden tot het geweezen defenfie weezen deezer Provincie , met requifitie, om nog zo mogelyk d en avond voor feven uur een Commisfie na Campen te zenden, om te fpreeken over eenige pointeZe tegenwoord^e toeftand van zaaken betreften Je , dat ï S8£COT^ ^worden de Heeren fthate' mÏ1^^1 W?* m^jor H: J:Colmicnate , i\]r. W: de Lille Lieut™ en Joan Bannier P»P^n Comra: , dewelke zich ook {erftond dèrwaards hebben begeven, en zich ter beftemder tyd gefifteerd voor de Heeren Gecomm: van het geVeezen defenfie weezen deezer Provincie; dat zv^ldaar

ZZelTuu^T 3ddreS *** «Verhouden en v nomen hebben de gevoeligheid van Ridderfchap en Steden zoo wel, als van de commisfie tot het ae weezen defenfie weezen over verfcheidc expresfien m het zelve voorkomende, 't welke door ZrfchS

tee.d, en daar by te kennen gegeven, dat het voornaame oogmerk was om het volk tè doen L een rukken, en zoo ze geen doórmarsch of injuarderfng konden tegen houden, dan na Holland te trekkeng

m de Hoofdlieden te doen koomen , 't welk de Heeren van de Commisfie tot het ge weezen defenfie weezen verklaard hadden, over te laaten aan d2 Td^Tvan Ög? d£ Correspondent

voorfchreven Gecommitteerden uit de meefgem" Burger Corpfen en Genootfchappen van w^penhan-

verid" ZW°lle °P, dC reed^ ^entfoS" tyd veigaderd geweest, als uit de minute der Requeste by de voorfcr: handelingen en Refolutien van de

voor-