Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 36 )

fchreven advifen nader te examineeren, en Ridderfchap en Steden daar omtrent te dienen van hunne confideratien en advis.

Accordeert met 't voorfcr: Register»

Zwolle den 28 Maart 1788.

De Heeren de Droste van Zalland en andere Hunner Edele Mogende Gecommitteerden tot de zaaken van Financie, ingevolge en ter voldoening van derzelver refolutie cómmisforiaal van den 26. deezer, geëxamineert hebbende het Declaratoir van de Heeren Gedeputeerden der Stad Campen uit last van de Heeren hunne principalen ter Vergadering van Ridd: en Steden gedaan, en waar by dezelve verklaaren in het bewilligen van den Eed en garantie door de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland den 18. Febr. laastleden ter vergadering van Haar Hoog Mog: voorgeflagen te moeten difficulteren tot zo lang als niet op eene conftitutioneele wyze de gebreken, welke volgens kennelyk aveu van alle de Staatsleden in het Provmciaal Reglement op de Regeering van den Jaare 1675. m 1748. herdrukt, zouden fubfifteeren, ten genoegen van alle de Staatsleden zullen veranderd en verbeterd zyn, met verdere verklaring, dat zo dra die verbeteringen in voegen voorfcr: zullen zyn geefFeétueert, zy als dan ook bereidvaardig zouden bevonden worden tot het bevestigen van den Eed en geproponeerde garantie, met de overige Staatsleden te concurreeren.

Hebben ter Vergadering gerapporteert, dat met aandagt gereflefteert zynde op de gronden en motiyen , welke de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland bewogen hebben, om voor hunne

Pro-

Sluiten