Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 155 :>

rrfdeouteerden te verzoeken en te authoriferen, om Sr vCnamTns Ridderfchap en Steden by Misfive kennisfe te geeven aan de Heeren de Drost en Ged puÏÏrde Staaten van de Landfchap Drenthe v Accordeert met 't voorfcr: Register.

Zwolle den 30. Oclober 1788.

De Heeren de Droste van Haaxbergen en andere Hunner Edele Mogende Gecommitteerden, ingevolge en ter voldoening van derzelver refolutie Commisforiaal van den 12. Apnl des Jaars 1786. geëxamineert hebbende de Requeste van de Burgemeefteren van Endfchede den 21 Maart 1786. aan Ridderfchap en Steden geprafenteert, houdende om daar by geallegeerde redenen verfoek, dat Ridderfchap en Steden aan de Gemeenslieden van Endfchede gelieven te verftaan te geven, dat in dezen kwalyk en tegens order van rechten hebben gehandeld, voorts dat zy verpligt zyn om aan de Remonftranten als Burgemeefteren vrye deliberatie over te laaten , zonder dezelve door ongewoone beweegingen te hinderen, met wyder verbod aan de pretenfe gecommitterden , om zig die quahteit aan te matigen, of omtrent dit alles zodanige andereVooSienfng te doen, als Hun Edele Mogende vorens Hoogst derzelver Lands Vaderlyke zorge, tot behoud van orde en ruste zullen oordeelen te behoren, voorbehoudens zo wel aan de Gemeens, lieden als aan een iegelyk Ingezeeten van Endfchede de faculteit om, zo zy vermeinen mogten redenen van klagten te hebben tegen de Burgemeefteren en Corps of tegen iemand hunner in het byzonder, dezelve aan Hun Edele Mogende of ter plaatfe daar het behoord naar order van rechten voor te brengen.

Sluiten