is toegevoegd aan uw favorieten.

[Notulen van de landdagen van Gelderland, 1795-1797]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aa Maart 1795.

maand, houdende kennisgeving, dat de Burgery dier Stad, opgeroepen en vergaderd zynde geweest, het Rapport nopens de asfignaten, prout jacet, had goedgekeurd, infterende verders welgem. Regeering by die misfive, dat, tot meerder gemak der circulatie van de Recepisfen, dezelven niet alleen in den Ontfangst der Verpondinge, maar ook in alle andere Lands Comptoiren ontfangbaar mogten worden gefield, en tevens voorftellende, of niet zoude kunnen geëffectueerd worden, de Recepisfen tot eene mindere waarde, dan van vyf ftuivers, te fplitzen.

"\^"aaröp gedelibereerd zynde, is hetzelve voor notificatie aangenomen.

Ingekomen en verlezen eene misfive van het Provintiaal Collegie van Politie, Finantie en algemeen Welzyn, gefchreeven te Arnhem den 21 deezer maand Maart, waarby hetzelve kennis geeft, dat, ingevolge den 23 Art. van deszelfs inflructie, tot Commifen van Hun Collegie hadden benoemd en aangefteld de Burgers Gerrit Öckerfe en Jacob Johan Schjuiter, verhopende, als dezelven