is toegevoegd aan uw favorieten.

[Notulen van de landdagen van Gelderland, 1795-1797]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 Maart 1795»

verzoek tot maintenue van hem Richter in voors. zyne functie , alzo hy vermeende, dat in de alternative by de geëmaneerde Publicatie van den 9 February laaftleden, waar by alle Ambtenaren binnen deeze Provintie aanbevoolen is, om provifioneel op hunne verantwoording derzelver Poften te blyven waarneemen , uitgezonderd die geenen, die wettig daar van ontzet, of voor de aankomst der Franfchen dezelve mochten hebben verlaten, niet was verferende, en alzo in gezegde zyn Ambt te moeren blyven continueren.

En hierop gelibereerd zynde, is goedgevonden, de voors- misfive cum annexis te renvoyeren aan het Provintiaal Collegie.van Algemeen Welzyn, Politie en Finantie, om daarop, naar bevind van zaken, namens de Landfchap te disponeren;

Ten welken einde Extract deezer met de voors. ftukken aan Welgemeld Collegie zal worden ingezonden.

Op het geproponeerde' door het Quartier van Nymegen.

1. Of niet aan het Provintiaal Collegie