Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

3e, dat het de mond van een vry Volk is, een een»

Wig ftilzwygen aan de-beste Burgers oplegt? ■ Dat

brommende en glorieerende op de Gelykheid , verre boven alle andere Burgers' uitfteekt , van de Keuken en Tafel af , tot in 't genieten der hoogde Eerbe-

wyzingen toe ? Dat, alle oogenblikken de Broe-

derfchap op de lippen heeft, doch tot wie de behoeftige , de veröngelykte en rechtbehoevende geen toegang Jtan verkrygen , dan by wyze van gratie en onverdiende genade; terwyl geconftitueerde Smeerlappen aan deszelfs overdaadige Tafels , ongenood, zig nederzetten , en onder het verflinden der eetbaare en tegen goudopgewoogen fchatten van het Óósten en Westen, hunne vuige belangen voordragen, en even zo gemaklyk weeten te doen bevorderen en glyden, als de keur der

Wynen hen door de dorstige keelgaten glipt ? ■ Is

het geen Schrikbewind, dat belastingen eischt en, op boete en ban, inzaamelt; terwyl het goede, uitgeput wordende Volk niet weet noch hoort , waar al die

ontzachlyke Geldfommen blyven ? • Terwyl men

wel hoort , dat deeze en die Schurken zig diefagtig met 's Lands penningen verryken , of dat deeze en ■geene Onwaardigen, in posten gezet worden, die veeIe duizenden opbrengen! Zonder dat men echter.ooit hoort, dat de eerften geflraft worden, fchoon men ze welftaanshalven ty de kladden grypt ; of zonder dat men ziet dat de laatften iets nuttigs verrigten, of aan hunne kostbaare beftemming beantwoorden, niettegen*aande zy met zoo veel ophef van zig zelve fpreeken , als de Kwakzalvers, die by biljetten, hun arrivement op een Kermis aankondigen? Zyn dit alles geene vraagen tot dewelke het Schrikbewind onder eenea Robbespierre, de groote Natie het fchreeuwendfte recht gaf?

Bataaven ! Zoo dit geen Schrikbewind zy, ' el

lieve onderrigt my dan, waar in het beftaat! Ik

vertrouw , dat gy het niet by ondervinding weet} maar in de Theorie hebt gy er immers wel eenige Stennis aan ?

VRAAG VAN EEN STADSOMROEPER, te ***.

Er is verlooren, op Vrydag avond den 4. Mey 179S;

op

Sluiten